Stuit, Sipke
'k woe graach
Taal: Esperanto


   Ferras immen mei dit gedicht
   Tafoegje oan 'Myn favorite gedichten'


© Tresoar, Ljouwert