Gedichten
Nederlands   Frysk  
Oosterhaven, Beart
infoAs enketeurs (42 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBrek (50 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe terrorist (38 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoEroazje (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFlakken (20 keer opgevraagd)Lânskip  Ofspylje  
infoGlês (37 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoGrins (26 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoGrins (6 keer opgevraagd)Sykte  Ofspylje  
infoGrins (21 keer opgevraagd)Stilte; Reis  Ofspylje  
infoIntifada (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKeare (10 keer opgevraagd)Lânskip  Ofspylje  
infoKleuren nei in swak ferwar (47 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKoarts 1, 2, 3, 4, 5 (44 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoMoazes '77Op. Fers* Ofspylje  
infoNavo oefenet boppe see (67 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoNeigeraden (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoOmgong (55 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoPloegetsjinst (48 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoProtese (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoReis (45 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  

    * Minne opname