Gedichten
Nederlands   Frysk  
Jong, Johannes Doedes de
info'Ljeafste, kom'Leafde; Iensumens  Ofspylje  
info'Steun'Tema  Ofspylje  
infoAldjiersnacht (14 keer opgevraagd)Skieding  Ofspylje  
infoAldjiersnacht, tolve oere (43 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoAs ik aanst net mear by dy bin (57 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoAs ik aanst net mear by dy bin (11 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoBoer (43 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBoer (9 keer opgevraagd)Eangst  Ofspylje  
infoDe faem (35 keer opgevraagd)Iensumens  Ofspylje  
infoDe spegel (45 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe spylman (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe spylman (7 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje  
infoDon Quichot (29 keer opgevraagd)Leafde; Reis  Ofspylje  
infoDon Quichotte (57 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHjerst (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHjerst (10 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHjerst (12 keer opgevraagd)Lânskip  Ofspylje  
infoIn reach fan mist en dize (52 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIn reach fan mist en dize (9 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoIt skip (30 keer opgevraagd)Stilte  Ofspylje