Gedichten
Nederlands   Frysk  
Bangma, Jelle
infoGedicht mei jiskefetwurden (71 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHjerstlân (70 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoMyn Wrâld (40 keer opgevraagd)  Ofspylje  
infoNei in grinsleaze waarmte (70 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoNoardkaap (42 keer opgevraagd)Stilte  Ofspylje  
infoSirkelgong (85 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWant hjoed de bern (167 keer opgevraagd)Dea; Eangst  Ofspylje  
infoWat mei dyn wente wêze (43 keer opgevraagd)Ferskaat  Ofspylje  
Bastiaans, Giny
infoDouwe (38 keer opgevraagd)Berne  Ofspylje  
Bylsma, Meindert
infoSe seinen (26 keer opgevraagd)Eangst  Ofspylje  
Holwerda, Frans
infoDream (15 keer opgevraagd)Leafde; Sfear  Ofspylje  
Miedema, Gys
infoAs gedachten (33 keer opgevraagd)  Ofspylje  
infoAs God (10 keer opgevraagd)  Ofspylje  
infoFreugde (16 keer opgevraagd)  Ofspylje  
infoGelukkich is de hoarizon (32 keer opgevraagd)  Ofspylje  
infoIk bin net ferlegen (12 keer opgevraagd)  Ofspylje  
infoJo krije faak (33 keer opgevraagd)  Ofspylje  
infoSommigen (14 keer opgevraagd)  Ofspylje  
infoWa't my lucht jout  Ofspylje  
Peanstra, Auck
infoHaffelbek (16 keer opgevraagd)Berne  Ofspylje