Gedichten
Nederlands   Frysk  
Wiersma, Syds
infoAagtje (26 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje  
infoAagtje (35 keer opgevraagd)Lânskip; Leafde  Ofspylje  
infoAdvint (31 keer opgevraagd)Eveneminten  Ofspylje  
infoAlde slinke (45 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBaby breeze (32 keer opgevraagd)Persoanen; Relaasje  Ofspylje  
infoBoartsje by de beek (15 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBoartsje by de beek (8 keer opgevraagd)Wetter  Ofspylje  
infoBoartsje by de beek (22 keer opgevraagd)Reis  Ofspylje  
infoBoartsje by de beek (34 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje  
infoEarste snie (18 keer opgevraagd)Reis  Ofspylje  
infoFertize (9 keer opgevraagd)Relaasje; Reis  Ofspylje  
infoIk stean yn de iepen doar (26 keer opgevraagd)Iensumens  Ofspylje  
infoLeech skrift (25 keer opgevraagd)Dea; Eangst  Ofspylje  
infoLibben lûkt it ljocht (24 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoLiet op 'e pôleLânskip  Ofspylje  
infoLjouwerter Bosk (26 keer opgevraagd)Lokaasje; Leafde  Ofspylje  
infoLjouwerter Bosk (24 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje  
infoOp bleate fuotten (20 keer opgevraagd)Reis; Relaasje  Ofspylje  
infoPake (31 keer opgevraagd)Dea; Jeugd  Ofspylje  
infoPopelieren (7 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje