Gedichten
Nederlands   Frysk  
Tamminga, Douwe
  (Riemer Dichtstra)
infoAmor fati (71 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoAs de dea (14 keer opgevraagd)Dea; Wetter  Ofspylje  
infoBallade fan de 13 asega’s (13 keer opgevraagd)Religy  Ofspylje  
infoBallade fan de Frouwe fan Starum (45 keer opgevraagd)Lokaasje; Persoanen  Ofspylje  
infoBallade fan de Ridderslach (30 keer opgevraagd)Oarloch; Lokaasje  Ofspylje  
infoBallade fan de Ridderslach  (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBallade fan de Wyldemerk (94 keer opgevraagd)Sykte  Ofspylje  
infoBallade fan de Wyldemerk (17 keer opgevraagd)Eveneminten; Dea; Lokaasje  Ofspylje  
infoBallade fan Mata Hari (270 keer opgevraagd)Persoanen; Dea  Ofspylje  
infoBallade fan Pidder Lüng (9 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje  
infoBenearing (35 keer opgevraagd)Reis  Ofspylje  
infoBoereroman yn 4 dielen (32 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoBy ien fan ús deaden (11 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje  
infoDe falskermjager (50 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe fergettene (12 keer opgevraagd)Iensumens  Ofspylje  
infoDe flagellant (11 keer opgevraagd)Religy  Ofspylje  
infoDe kariljonist (11 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje  
infoDe pionier (10 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoDe sitadel (17 keer opgevraagd)Leafde; Relaasje  Ofspylje  
infoDe Sitadel (12 keer opgevraagd)Alderdom; Relaasje  Ofspylje