Gedichten
Nederlands   Frysk  
Poortstra, Margryt
info4 maaie (8 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoAlle dagen (37 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDeistich wetter (21 keer opgevraagd)Wetter  Ofspylje  
infoJuster en alle dagen dy’t foarby binne (36 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKjeld (26 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoKommunikaasje (23 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKontakt (29 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoLeech (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoNet nei skoalle fytse (25 keer opgevraagd)Sfear  Ofspylje  
infoNijbou (32 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoOer poësij (38 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoPost-nataal (8 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoSoms tefolle (29 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoStilte (18 keer opgevraagd)Stilte  Ofspylje  
infoSwimme (32 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje