Gedichten
Nederlands   Frysk  
Kootstra, Douwe
infoAnty Kearnenerzjy-manifestaasje (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoChili (38 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFrituerfitrine (44 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoLetters (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoSiik (45 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTentamen (22 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTikje nei rjochts (44 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTransitostreet (38 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTrochstreekje wat net fan tapassing is (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTusken himel en ierde (54 keer opgevraagd)Lânskip  Ofspylje  
infoUs pake syn reiske (8 keer opgevraagd)Reis  Ofspylje  
infoWinterjûn (34 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje