Gedichten
Nederlands   Frysk  
Kaspersma, Jelle
infoAs de dei net (19 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoBeam yn ‘e hjerst (11 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoBútsykje (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDallas, Fort Worth (36 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe biezem yn ’e mêst (16 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe ingel makke God wekker (23 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe strânen (24 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe winter (26 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe wrâldboarger (15 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDealiet (35 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDenver (31 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDichtsje (22 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje !
infoDoch dyn klean út (17 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoElburg op in sulveren brulloft (60 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFrijdom (79 keer opgevraagd)Wetter; Tema  Ofspylje  
infoFrisia Cantat (36 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFûgels (42 keer opgevraagd)Wetter; Dea  Ofspylje  
infoGers (42 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoGroeden (54 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHark (30 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !

    * Minne opname    ! Allinne yntern by Tresoar te beharkjen!