Gedichten
Nederlands   Frysk  
Jaarsma, Dam
infoDe reis nei ‘t âlde stee (49 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe tolve slaggen (43 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe ychelbaarch (48 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDo moatst allinnich libje freon (77 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoGjin romantyk mear? (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKrystliet (65 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoLibbensles (47 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoMylde jûn yn 'e hjerstOp. Fers  Ofspylje  
infoNeisimmerdei te Eastermar (151 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoNij libben (48 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoOp ‘e pleats (45 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoSimmerbyld út it foarige (48 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoYn ‘e flat (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje