Gedichten
Nederlands   Frysk  
Hettinga, Tsjêbbe
infoAlde lieten (21 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoAnty-konseptive kuil (15 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoBining oant op ‘e bonke (15 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoBlau en grien (17 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe blauwe hauk fan Wales (13 keer opgevraagd)Sfear  Ofspylje !
infoDe goede fersteander (17 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe krûk (16 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje !
infoDe loft (16 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe simmer (18 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe sinne op 10 febrewaris 1972 (34 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe wurden binne reewillich (13 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe wurden fan ‘e wet (17 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe wurden fûgels (21 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDer is wer goed sprutsen (12 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDit eiland (12 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje !
infoDyn lústerwurden waarmje myn wurden (14 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFamke en ik (12 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFerdove (18 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFersyk (13 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFoar de oefene earen (17 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !

    ! Allinne yntern by Tresoar te beharkjen!