Gedichten
Nederlands   Frysk  
Hettinga, Tsjêbbe
infoAlde lieten (24 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoAnty-konseptive kuil (18 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoBining oant op ‘e bonke (25 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoBlau en grien (23 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe blauwe hauk fan Wales (18 keer opgevraagd)Sfear  Ofspylje !
infoDe goede fersteander (20 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe krûk (19 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje !
infoDe loft (25 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe simmer (24 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe sinne op 10 febrewaris 1972 (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe wurden binne reewillich (15 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe wurden fan ‘e wet (20 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe wurden fûgels (27 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDer is wer goed sprutsen (14 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDit eiland (32 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje !
infoDyn lústerwurden waarmje myn wurden (18 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFamke en ik (17 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFerdove (26 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFersyk (19 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFoar de oefene earen (20 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !

    ! Allinne yntern by Tresoar te beharkjen!