Gedichten
Nederlands   Frysk  
Hettinga, Tsjêbbe
infoAlde lieten (16 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoAnty-konseptive kuil (11 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoBining oant op ‘e bonke (11 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoBlau en grien (13 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe blauwe hauk fan Wales (7 keer opgevraagd)Sfear  Ofspylje !
infoDe goede fersteander (13 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe krûk (13 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje !
infoDe loft (13 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe simmer (14 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe sinne op 10 febrewaris 1972 (31 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe wurden binne reewillich (9 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe wurden fan ‘e wet (13 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe wurden fûgels (18 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDer is wer goed sprutsen (9 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDit eiland (8 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje !
infoDyn lústerwurden waarmje myn wurden (9 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFamke en ik (9 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFerdove (12 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFersyk (10 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFoar de oefene earen (13 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !

    ! Allinne yntern by Tresoar te beharkjen!