Gedichten
Nederlands   Frysk  
Hettinga, Eeltsje
infoDe bylden (11 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje !
infoDe kolibri (7 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje !
infoIt achtjinde (6 keer opgevraagd)Sfear  Ofspylje !
infoMisferstân (5 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje !
infoNacht oer Greonterp (14 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoNacht oer Greonterp (40 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje !
infoOarwei de see in skilderij (9 keer opgevraagd)Reis  Ofspylje !
infoYnlieding by "Fuort de wegen" (16 keer opgevraagd)Ferskaat  Ofspylje !

    ! Allinne yntern by Tresoar te beharkjen!