Gedichten
Nederlands   Frysk  
Hettinga, Tsjêbbe
infoAlde lieten (14 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoAnty-konseptive kuil (7 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoBining oant op ‘e bonke (8 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoBlau en grien (12 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe blauwe hauk fan Wales (6 keer opgevraagd)Sfear  Ofspylje !
infoDe goede fersteander (11 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe krûk (10 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje !
infoDe loft (11 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe simmer (12 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe sinne op 10 febrewaris 1972 (27 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe wurden binne reewillich (7 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe wurden fan ‘e wet (10 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDe wurden fûgels (11 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDer is wer goed sprutsen (8 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoDit eiland (7 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje !
infoDyn lústerwurden waarmje myn wurden (8 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFamke en ik (8 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFerdove (8 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFersyk (8 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoFoar de oefene earen (11 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !

    ! Allinne yntern by Tresoar te beharkjen!