Gedichten
Nederlands   Frysk  
Hellinga, Anne
infoAlles (36 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoAltyd wat (35 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoArgewaasje (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoArgewaasje (10 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBerêsting (29 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBestemming (34 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBlidens (28 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBoarterij (19 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoByld (27 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDearidder (37 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDeidief (34 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDien spul (67 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDjoer hout yn Makabeba (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDwaas (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoEarmoed (25 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoFerdronken man (49 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFernuvering (33 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFielen (51 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFier fuort (50 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFrustraasje (52 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  

    * Minne opname