Gedichten
Nederlands   Frysk  
Gratama, Rients
infoAsto no fynst (50 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoAtoomtaken' is it wurdOp. Fers  Ofspylje  
infoFrijer (44 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFuort nei de oarloch (46 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoLibben (56 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoMaart (46 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoSe wie net moai (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTwa ferplichte dagen (53 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTypysk (67 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoUs beppe (55 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoUs pake (44 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoYn Ljouwert stiet in homofiliaal (42 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje