Gedichten
Nederlands   Frysk  
Dykstra, Waling
infoDregens (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFrysk (46 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHjir, Fryske keatsers, ha jim wat (30 keer opgevraagd)Sport  Ofspylje  
infoIn goede rie (48 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoRom (95 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoSkyn (31 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWat in goed wiif wurdich is (19 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje