Gedichten
Nederlands   Frysk  
Boonstra, Benne Lútsen
  (Boarnstra, Binne Lútsen)
infoBûten boazet de wyn (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe beammen (29 keer opgevraagd)Sfear  Ofspylje  
infoDe geschiedenis van de tocht der tochten (29 keer opgevraagd)Eveneminten  Ofspylje  
infoDe iiskâlde winterkening (29 keer opgevraagd)Sfear  Ofspylje  
infoDe makerbiokreel (27 keer opgevraagd)Humor; Ite en drinke  Ofspylje  
infoDe romte efter de wurden (18 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe romte efter de wurden (33 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe romte efter de wurden (33 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoEen vlinder te vroeg (12 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoFoar fjouwer kear freugde binne de dingen (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFoar Garcia Lorca (37 keer opgevraagd)Erotyk; Persoanen  Ofspylje  
infoFragmint út 'De Libbensbeam'Spiritueel  Ofspylje  
infoFrysk feminisme (30 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoGanzen zijn trekvogels (32 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoGeef uw maag eens een dagje vrijaf (11 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHet ijs is gebroken (13 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHja sizze (61 keer opgevraagd)Dea; Persoanen; Lokaasje  Ofspylje  
infoHoltland (38 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoHoutsholtedieren de woorden (42 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKontrapunt (mei muzyk) (34 keer opgevraagd)Lânskip; Persoanen  Ofspylje  

    * Minne opname