Gedichten
Nederlands   Frysk  
Abma, Willem
  (Daniël Daen)
info1 novimber 1968 (53 keer opgevraagd)Oarloch; Dea  Ofspylje  
infoAnno 2010 (56 keer opgevraagd)Dea; Humor  Ofspylje  
infoDe dea fan in arbeider (69 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoDe man mei it burd (60 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoEksistinsje (52 keer opgevraagd)Spiritueel  Ofspylje  
infoFisker (55 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoForballe (51 keer opgevraagd)Jeugd; Eangst  Ofspylje  
infoFreon (55 keer opgevraagd)Iensumens  Ofspylje  
infoGjin werom (76 keer opgevraagd)Jeugd; Alderdom  Ofspylje  
infoHanne (64 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje  
infoIs dit deselde moanne (60 keer opgevraagd)Religy  Ofspylje  
infoIt libben hie syn taal goed skreaun (68 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoMuzeaal fersyk (57 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje  
infoOm Wommels (69 keer opgevraagd)Lânskip  Ofspylje  
infoPech (64 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoRiskante reis (52 keer opgevraagd)Eangst; Relaasje  Ofspylje  
infoSneintejûn (59 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje  
infoSoks neamt men blasfemysk (48 keer opgevraagd)Ite en drinke  Ofspylje  
infoStofsûger (59 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoSwalker (53 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje