Gedichten
Nederlands   Frysk  
Daen, Daniël
  (Abma, Willem)
infoSwier waar (47 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTachtiger (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTwaspjalt (37 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTwivel (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoUnbeneamber (54 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoUs heit (49 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoUs mem (63 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoUt 'e wei, rykswei 43Op. Fers  Ofspylje  
infoUtersten (52 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWachtsje (37 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWêrta (56 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWolja (47 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWurden fan stilte (50 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoYn djippe dronkenskip (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoYnfalide frou mei hûntsje (46 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoYntrospeksje (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
Sybesma, Sybe
infoFoar Willem (Abma) (42 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje