Gedichten
Nederlands   Frysk  
Wytsma, Baukje
infoYn ’t foarbygean (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje