Gedichten
Nederlands   Frysk  
Tamminga, Douwe
  (Riemer Dichtstra)
infoDer hat in tiid west (59 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDiskobar  (59 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDit lân is mines net (8 keer opgevraagd)Lânskip  Ofspylje  
infoFerlerne Slach (10 keer opgevraagd)Oarloch  Ofspylje  
infoFolk (8 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoFolksdûns (9 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoFragmint út 'Boumaster fan de Aldehou'Persoanen  Ofspylje  
infoGeuldal (9 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje  
infoGod is fan ivichheid (80 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoGysbert Japix (14 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje  
infoHarmen Sytstra (13 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje  
infoIen wurd (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIen wurd oan Boris Pasternak (39 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje  
infoIn memoriam I (56 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoIn memoriam II (66 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoIn memoriam III (32 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoIn memoriam IV (25 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoIn memoriam IX (20 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoIn memoriam V (27 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoIn memoriam VI (38 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje