Gedichten
Nederlands   Frysk  
Kuiper, Elmar
infoIn mankelike man seit himsels in frije fûgel ta 2 (57 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoIt gluorket oan ‘e kime (3 keer opgevraagd)Eangst  Ofspylje  
infoKeal (28 keer opgevraagd)Ferskaat  Ofspylje  
infoKonijnenman (4 keer opgevraagd)Ferskaat  Ofspylje  
infoMini-krisis (4 keer opgevraagd)Ite en drinke  Ofspylje  
infoMinikrisis (4 keer opgevraagd)Ite en drinke  Ofspylje  
infoNachtmerje (2 keer opgevraagd)Eangst  Ofspylje  
infoNeffens minsklike mjitstêven (2 keer opgevraagd)Eangst  Ofspylje  
infoNeffens minsklike mjitstêven (4 keer opgevraagd)Eangst  Ofspylje  
infoNiet verboden jongen (2 keer opgevraagd)Reis  Ofspylje  
infoNim my (2 keer opgevraagd)Erotyk  Ofspylje  
infoOerdak (5 keer opgevraagd)Ferskaat  Ofspylje  
infoOfskie (21 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoRouwreparatie (16 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoSiel dôget net (4 keer opgevraagd)Ferskaat  Ofspylje  
infoSlachtefers (5 keer opgevraagd)Lânskip; Lokaasje  Ofspylje  
infoSmots (21 keer opgevraagd)Persoanen; Relaasje  Ofspylje  
infoStasjonpetear (28 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje  
infoWat moat ik dwaan (27 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoZucht (2 keer opgevraagd)Erotyk  Ofspylje