Gedichten
Nederlands   Frysk  
Hettinga, Tsjêbbe
infoRôfbou fan it each (16 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoRuften waaie (12 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoSânfurderrypma (20 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoSimmer (12 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoSkimerskuorre (18 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoTiid en romte (23 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoTroch it efterlân fan it wurd (18 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoTwirre (16 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoUnder de wrâld (13 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje !
infoUt de wurden: Fûgels (19 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje !
infoWat de hichte is foar de fûgel (14 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoWimetor (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoWurden fleane it leafste út (16 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoWyn (15 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
Hettinga, Tsjêbbe en Binne Lútsen Boarnstra
  (Sizzenskiplik Wurkferbân)
infoUnder auspysjen (30 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !

    * Minne opname    ! Allinne yntern by Tresoar te beharkjen!