Gedichten
Nederlands   Frysk  
Hettinga, Tsjêbbe
infoHeechliet (20 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoHoe tichter de dichter (19 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoIn memoriam in arbeider (18 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoIt bline bloed (12 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoIt Wikeler Hop (7 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje !
infoIt wurd giet oer de wjok (17 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoIt wurd heint en fiert him (16 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoKleur bekenne (15 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoKoÏtus (16 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoKrysttiid (25 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoMids febrewaris op ‘e fyts (29 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoNeitins oan in weiflein famke (18 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje !
infoNim ien wurd (20 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoNocturne (14 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoOankomst (8 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje !
infoOarloch, wat een misferstaan (28 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje !
infoOnder de wereld (13 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje !
infoOpljeppend (13 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoOver de muts (43 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje !
infoPortret (9 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje !

    * Minne opname    ! Allinne yntern by Tresoar te beharkjen!