Gedichten
Nederlands   Frysk  
Hettinga, Tsjêbbe
infoRôfbou fan it each (15 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoRuften waaie (11 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoSânfurderrypma (18 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoSimmer (11 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoSkimerskuorre (16 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoTiid en romte (20 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoTroch it efterlân fan it wurd (17 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoTwirre (16 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoUnder de wrâld (12 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje !
infoUt de wurden: Fûgels (17 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje !
infoWat de hichte is foar de fûgel (12 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoWimetor (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoWurden fleane it leafste út (15 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoWyn (14 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
Hettinga, Tsjêbbe en Binne Lútsen Boarnstra
  (Sizzenskiplik Wurkferbân)
infoUnder auspysjen (21 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !

    * Minne opname    ! Allinne yntern by Tresoar te beharkjen!