Gedichten
Nederlands   Frysk  
Hettinga, Tsjêbbe
infoHeechliet (12 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoHoe tichter de dichter (12 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoIn memoriam in arbeider (11 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoIt bline bloed (7 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoIt Wikeler Hop (5 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje !
infoIt wurd giet oer de wjok (12 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoIt wurd heint en fiert him (11 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoKleur bekenne (10 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoKoÏtus (12 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoKrysttiid (16 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoMids febrewaris op ‘e fyts (20 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoNeitins oan in weiflein famke (9 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje !
infoNim ien wurd (9 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoNocturne (10 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoOankomst (4 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje !
infoOarloch, wat een misferstaan (12 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje !
infoOnder de wereld (8 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje !
infoOpljeppend (9 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoOver de muts (16 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje !
infoPortret (4 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje !

    * Minne opname    ! Allinne yntern by Tresoar te beharkjen!