Gedichten
Nederlands   Frysk  
Hettinga, Tsjêbbe
infoHeechliet (17 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoHoe tichter de dichter (15 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoIn memoriam in arbeider (16 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoIt bline bloed (11 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoIt Wikeler Hop (7 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje !
infoIt wurd giet oer de wjok (16 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoIt wurd heint en fiert him (15 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoKleur bekenne (13 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoKoÏtus (14 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoKrysttiid (24 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoMids febrewaris op ‘e fyts (27 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoNeitins oan in weiflein famke (16 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje !
infoNim ien wurd (19 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoNocturne (13 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoOankomst (8 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje !
infoOarloch, wat een misferstaan (27 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje !
infoOnder de wereld (12 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje !
infoOpljeppend (13 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje !
infoOver de muts (39 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje !
infoPortret (9 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje !

    * Minne opname    ! Allinne yntern by Tresoar te beharkjen!