Gedichten
Nederlands   Frysk  
Geest, Berber van der
infoStilte (16 keer opgevraagd)Stilte  Ofspylje  
infoTiid (34 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTún fan jeugd (27 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje  
infoTusken hjoed en moarn (39 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoUnder in lege moarntiidssinne (46 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoUnk (35 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoUnminske (37 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWannear (28 keer opgevraagd)Stilte  Ofspylje  
infoWannear sil 'k ea de stilte hearreOp. Fers  Ofspylje  
infoWit wat it is te boartsjen yn de tún fan dyn jeugd (55 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWurden, wurden, wurden (9 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
info’t Is nacht (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje