Gedichten
Nederlands   Frysk  
Geest, Berber van der
infoGoeie mysels (42 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHearre jo ek ta dy minsken (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHjerst (10 keer opgevraagd)Lânskip; Tema  Ofspylje  
infoHonkonggryp (37 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHysp, hysp! (9 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoIen wurd (6 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoIn brandewyntsje (27 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIn dei (30 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIn dei (14 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoIn hûs fan waarmte (57 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIn trein gliidt troch de nacht (34 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIt libben (47 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIt libben (31 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoIt treurige liet fan Fryslân (32 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoLabyrinth fan rêst (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoLangst (23 keer opgevraagd)Eangst; Lânskip  Ofspylje  
infoLangst (17 keer opgevraagd)Lânskip; Stilte  Ofspylje  
infoLift (44 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoLjocht-punt-ljocht (8 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoLykwicht (10 keer opgevraagd)Lânskip  Ofspylje