Gedichten
Nederlands   Frysk  
Bruinja, Tsead
infoIk haw nea wat op it fjoer set (13 keer opgevraagd)Alderdom  Ofspylje  
infoIk heb nooit iets op het vuur gezet (5 keer opgevraagd)Alderdom  Ofspylje  
infoIk seach in frou (25 keer opgevraagd)Sfear  Ofspylje  
infoIk zei, ik zie de roos (8 keer opgevraagd)Skieding  Ofspylje  
infoIn segen rein op syn snút (27 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje  
infoIt boek en de dea (10 keer opgevraagd)Ferskaat  Ofspylje  
infoIt lêste stik lân (25 keer opgevraagd)Jeugd; Dea  Ofspylje  
infoIt sinnige suden (3 keer opgevraagd)Reis  Ofspylje  
infoIt sinnige suden (35 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoKâld hichtepunt (23 keer opgevraagd)Reis  Ofspylje  
infoKelder (47 keer opgevraagd)Relaasje; Eangst  Ofspylje  
infoLeafste, nimmen wit (21 keer opgevraagd)Skieding  Ofspylje  
infoLeed (27 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoLet op: er is een land (3 keer opgevraagd)Ferskaat  Ofspylje  
infoLopend slaap ik mijn dagen door (5 keer opgevraagd)Eangst  Ofspylje  
infoMan is in flechtling (10 keer opgevraagd)Eangst  Ofspylje  
infoMan is in flechtling (13 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoMem (10 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoMem sei tsjin myn maat (11 keer opgevraagd)Sykte  Ofspylje  
infoOprah (18 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje