Gedichten
Nederlands   Frysk  
Boersma, Piter
infoOp 'e fytsTema; Sfear  Ofspylje  
infoPiknikke, woene se (75 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoRitueel 26, It Lichem de seks (12 keer opgevraagd)Erotyk; Relaasje; Humor  Ofspylje  
infoRitueel IV: Oerjefte (52 keer opgevraagd)Erotyk  Ofspylje  
infoRitueel XXI: Roazen (11 keer opgevraagd)Humor; Skieding  Ofspylje  
infoRitueel XXIV: Der ôf om te pisjen (11 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoRitueel XXVIII: De tiid ferstrykt (14 keer opgevraagd)Iensumens  Ofspylje  
infoRitueel XXXIX: De dea (28 keer opgevraagd)Alderdom  Ofspylje  
infoSimmersneintemiddei (43 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoSimmersneintemiddei (10 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoSkom om 'e bek brân yn 'e eagen I: in rots dy't weagen brekt weagenFerskaat  Ofspylje  
infoSnein fytst troch bolsteand lân (40 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoTinkend oan moarn (64 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTroeteldei foar de blomkes (53 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoUnder it twangjok I: de oanstriid jin op te sluten (10 keer opgevraagd)Iensumens  Ofspylje  
infoWoest fuort, seidest (31 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWylgen (35 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  

    * Minne opname