Gedichten
Nederlands   Frysk  
Beckers, Wim
infoGjin gedoente (24 keer opgevraagd)Humor; Relaasje  Ofspylje  
infoGlimk (19 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoHeit (35 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoHy is fan my (19 keer opgevraagd)Leafde; Relaasje  Ofspylje  
infoIt wite hûs (64 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKarrûsel (15 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoKeare kin 'k it netEangst  Ofspylje  
infoKeatsen (10 keer opgevraagd)Sport  Ofspylje  
infoKlaas en Ymkje (55 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKom by my (50 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoLangjend nei de rêst (45 keer opgevraagd)Iensumens; Dea  Ofspylje  
infoMerkemearke (18 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje  
infoMomintsjes (65 keer opgevraagd)Relaasje; Tema  Ofspylje  
infoMuoike Beits (67 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoNo, ik net! (37 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoOfskied (13 keer opgevraagd)Skieding  Ofspylje  
infoSkoalle (10 keer opgevraagd)Iensumens  Ofspylje  
infoSlachtedyk nei 2000 (15 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoStrân (30 keer opgevraagd)Leafde; Wetter  Ofspylje  
infoTinkskriften (34 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje