Gedichten
Nederlands   Frysk  
Daen, Daniël
  (Abma, Willem)
infoIt is nacht (30 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIt komt net hurd oan (31 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIt perk te bûten (27 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIt wetterfamke (21 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIt widzjen fan de kiste (32 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKeunstljocht (27 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKomelker-koster (36 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKontakt (37 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoKromme Ybeltsje (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoL.S. (26 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoLeed (29 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoLemieren (52 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoLibbensrin (43 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoLok en leed  (43 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoMearke (49 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoMini (25 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoMoard yn mannichfâld (37 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoMoeting (44 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoMosk (57 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoNachtfeest (31 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  

    * Minne opname